Към съдържанието

  • Е-книжарница

Списъци на задължителна и незадължителна документация за изтегляне, в PDF формат:

Задължителна училищна документация

Незадължителна училищна документация

Дневник ЕДСД


Номенклатурен номер: М1

Цена с ддс: 12.00 лв.
  • Формат: А4
  • Страници: 300
  • Хартия: бял офсет
  • Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба
  • Прошнурована
  • Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне
  • Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета
Дневник ЕДСД , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 9. (1) Дневникът за входяща кореспонденция (ЕДСД) е предназначен за регистриране на входящата кореспонденция.
(2) Към дневника има класьор с кореспонденцията. Класьорът е неразделна част от входящия дневник.
(3) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Графичното оформление на дневника е съгласно ЕДСД.
(4) Входящият дневник и класьорът се водят от длъжностно лице, определено със заповед на директора.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му и на класьора с входящата кореспонденция. Дневникът и класьорът се съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им.


Прикачена снимка: M1_1.jpg Прикачена снимка: M1_2.jpg Прикачена снимка: биг-на-корицата.jpg Прикачена снимка: метален-ъгъл-на-корицата.jpg Прикачена снимка: прошнурована-книга.jpg

Сайтът е в реконструкция -> Към стария сайт на печатницата.

Печатница Макрос - Пловдив. Печат и довършителна обработка на полиграфически изделия.