Към съдържанието

  • Е-книжарница

Списъци на задължителна и незадължителна документация за изтегляне, в PDF формат:

Задължителна училищна документация

Незадължителна училищна документация

Книга за регистриране заповедите на директора


Номенклатурен номер: М2

Цена с ддс: 12.00 лв.
1. Книгата за регистриране заповедите на директора е предназначена за регистриране на всички видове заповеди, издадени от директора на институцията. Оригиналите на издадените заповеди се класират в класьори, които са неразделна част от книгата за регистриране заповедите на директора. Заповедите се класират в два класьора:

а) класьор с трудови договори, допълнителни споразомения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
б) класьор с други заповеди, свързвани с дейността на институцията.

Номерацията на заповедите започва от началото на всяка учебна година.

2. Оригиналите на заповедите се подреждат по пореден номер на заповедта за година, съответстващ на номера на заповедта в заподната книга. Всяка заповед в книгата, и в съответния класьор, се подписва от директора и се подпечатва с кръглия печат.

3. Книгата и класьорите с оригиналите на заповедите се водят от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.

4. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата, до приключването е, и на класьорите със заповедите.

5. Книгата се съхранява 5 години в архива на институцията след приключването е, класьорът по т. 1, буква "а" - 50 години, а класьорът по буква "б" - 20.

Прикачена снимка: Книга за регистриране заповедите на директора_1.png Прикачена снимка: Книга за регистриране заповедите на директора_2.png Прикачена снимка: Книга за регистриране заповедите на директора_3.png Прикачена снимка: Книга за регистриране заповедите на директора_4.png

Сайтът е в реконструкция -> Към стария сайт на печатницата.

Печатница Макрос - Пловдив. Печат и довършителна обработка на полиграфически изделия.