Към съдържанието

  • Е-книжарница

Списъци на задължителна и незадължителна документация за изтегляне, в PDF формат:

Задължителна училищна документация

Незадължителна училищна документация

Протоколна книга за заседанията на ПС


Номенклатурен номер: М4

Цена с ддс: 12.00 лв.
1. Протоколната книга за заседанията на педагогическия съвет се води във всяко училище.

2. Протокол за всяко заседание се води от член на педагогическия съвет, избран за протоколчик.

3. В протокола се записва броят на присъстващите и поименно отсъстващите от заседанието членове на съвета, причините за отсъствието им, дневният ред, разискванията и взетите решения.

Протоколът се вписва в книгата същия или най-късно на следващия ден след заседанието и се подписва от протоколчика и директора.

4. Протоколната книга се номерира и прошнурова, подписва се от директора и се подпечатва с печата на училището. Съхранява се в канцеларията на училището 5 години.

Прикачена снимка: Протоколна книга за заседанията на ПС_1.png Прикачена снимка: Протоколна книга за заседанията на ПС_2.png Прикачена снимка: Протоколна книга за заседанията на ПС_3.png

Сайтът е в реконструкция -> Към стария сайт на печатницата.

Печатница Макрос - Пловдив. Печат и довършителна обработка на полиграфически изделия.