Към съдържанието

  • Е-книжарница

Списъци на задължителна и незадължителна документация за изтегляне, в PDF формат:

Задължителна училищна документация

Незадължителна училищна документация

Задължителна и незадължителна учебна документация  Заглавие Номер Цена с ддс

Книга за посещения на външни лица

12.00 лв.

Книга за регистриране на проведените заседания и вписване на решения на ЕПОВДУСОП

12.00 лв.

Книга за Контролната дейност на директора – с протоколи

12.00 лв.

Книга за решенията на педагогическия съвет – с поименен списък на членовете

12.00 лв.

Нига за Контролната дейност на заместник-директора – с протоколи

12.00 лв.

Заповедна книга за храна

М17 12.00 лв.

Дневник ЕДСД

М1 12.00 лв.

Книга за решенията на педагогическия съвет

М5 12.00 лв.

Протоколна книга за заседанията на ПС

М4 12.00 лв.

Книга за заповеди на директора

М3 12.00 лв.

Книга за регистриране заповедите на директора

М2 12.00 лв.

Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН

М8 12.00 лв.

Приходно-разходна книга

М6 12.00 лв.

Приходно-разходна книга

М7 16.00 лв.

Книга за контролната дейност на директора

М9 12.00 лв.

Книга за контролната дейност на директора

М10 12.00 лв.

Летописна книга

М11 12.00 лв.

Книга за лекторските часове

М12 12.00 лв.

Инвентарна книга за библиотека

М13 12.00 лв.

Протоколна книга за училищно настоятелство

М14 12.00 лв.

Описна книга на МКБППМН

М15 12.00 лв.

Книга за начисляване и събиране на такси

М16 15.00 лв.

Книга за приетите деца в яслите

М18 12.00 лв.

Присъствен журнал детска ясла

М19 12.00 лв.

Температурна тетрадка детска ясла

М20 12.00 лв.

Дневна справка

К1 2.50 лв.

Съобщение за преместване

К2 0.95 лв.

Съобщение за неизвинени отсъствия

К3 0.95 лв.

Удостоверение за преместване

У1 0.12 лв.

Свидетелство за дарение

У2 0.30 лв.
Сайтът е в реконструкция -> Към стария сайт на печатницата.

Печатница Макрос - Пловдив. Печат и довършителна обработка на полиграфически изделия.