Към съдържанието

  • Е-книжарница

Списъци на задължителна и незадължителна документация за изтегляне, в PDF формат:

Задължителна училищна документация

Незадължителна училищна документация

Задължителна и незадължителна учебна документация  Заглавие Номер Цена с ддс

Дневник ЕДСД

М1 12.00 лв.

Книга за регистриране заповедите на директора

М2 12.00 лв.

Заповедна книга за храна

М17 12.00 лв.

Протоколна книга за заседанията на ПС

М4 12.00 лв.

Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН

М8 12.00 лв.

Книга за заповеди на директора

М3 12.00 лв.

Книга за решенията на педагогическия съвет

М5 12.00 лв.

Книга за контролната дейност на директора

М10 12.00 лв.

Инвентарна книга за библиотека

М13 12.00 лв.

Летописна книга

М11 12.00 лв.

Дневна справка

К1 2.50 лв.

Свидетелство за дарение

У2 0.30 лв.

Книга за начисляване и събиране на такси

М16 15.00 лв.

Удостоверение за преместване

У1 0.12 лв.

Описна книга на МКБППМН

М15 12.00 лв.

Книга за лекторските часове

М12 12.00 лв.

Приходно-разходна книга

М7 16.00 лв.

Приходно-разходна книга

М6 12.00 лв.

Съобщение за неизвинени отсъствия

К3 0.95 лв.

Съобщение за преместване

К2 0.95 лв.

Температурна тетрадка детска ясла

М20 12.00 лв.

Книга за приетите деца в яслите

М18 12.00 лв.

Присъствен журнал детска ясла

М19 12.00 лв.

Книга за контролната дейност на директора

М9 12.00 лв.

Протоколна книга за училищно настоятелство

М14 12.00 лв.

Книга за посещения на външни лица

12.00 лв.

Книга за Контролната дейност на директора – с протоколи

12.00 лв.

Книга за регистриране на проведените заседания и вписване на решения на ЕПОВДУСОП

12.00 лв.

Книга за решенията на педагогическия съвет – с поименен списък на членовете

12.00 лв.

Нига за Контролната дейност на заместник-директора – с протоколи

12.00 лв.
Сайтът е в реконструкция -> Към стария сайт на печатницата.

Печатница Макрос - Пловдив. Печат и довършителна обработка на полиграфически изделия.