Форма за оферта за отпечатване на книга
  1. Формат на книгата
  2. Брой страници, кратни на 4
  3. Вид и грамаж на хартията
  4. Вид и грамаж на хартията
  5. Цветност по CMYK
  6. Допълнително към корицата
  7.