Jump to content
 • Книга за решенията на педагогическия съвет – с поименен списък на членовете

   Номер: M5
  • Формат: А4
  • Страници: 300
  • Хартия: бял офсет
  • Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба
  • Прошнурована
  • Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне
  • Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета

  Книгата е отпечатана във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г., за документите, за системата на народната просвета.

  Наредбата е публикувана в Държавен вестник N 70 / 09.09.2011 г.>

   

  Трите имена на членовете на педагогическия съвет.
  Вписване на решенията на педагогическия съвет взети с протоколен номер, със следните колони:

  - Решение - вписват се взетите решения от педагогическия съвет;
  - Срок на изпъление - вписва се конкретният срок за изпълнение на  решението;
  - Отговорник - лицето за изпълнение на взетото решение;
  - Бележки по изпълнението -  в случай на нужда, могат да се впишат необходимите уточнения във връзка с решението.

  Книга за решенията на педагогическия съвет – с поименен списък на членовете , можете да поръчате от нашата електронна книжарница.

  kniga-za-resheniata-na-pedagogicheskia-syvet.jpgПоименен списък на членовете на педагогическия съвет.jpgкнига за решенията на педагогическия съвет - списък.jpgрешения на педагогическия съвет, взети с протокол номер.jpg

   

  Правила за работа с книгата за решенията на педагогическия съвет

  1. Книгата за решенията на педагогическия съвет е предназначена за вписване на решенията, взети на заседанията на педагогическия съвет. Неразделна част от книгата е класьор с протоколите от заседанията.

  2. Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:

  3. Титулна страница с наименование на министерството, вид, наименование и местонахождение на институцията, наименование на документа „книга за решенията на педагогическия съвет", дати на започване и завършване на книгата;

  4. Празни страници с редове за нанасяне на решенията на педагогическия съвет.

  5. Решенията, взети от педагогическия съвет, се записват в протокол, воден за всяко заседание от секретар, определен със заповед на директора.

  6. Решенията се вписват в книгата на ръка със син или черен химикал най-късно до три работни дни след деня на заседанието, подписват се от секретаря и директора и се подпечатват с кръглия печат на институцията.

  7. Протоколът се класира в класьора най-късно до три работни дни след деня на заседанието, подписва се от секретаря и директора и се подпечатва с кръглия печат на институцията.

  8. Всеки протокол включва: пореден номер, като номерацията започва с № 1 от началото на всяка учебна година; дневен ред на заседанието; отсъстващи членове на педагогическия съвет и причините за отсъствието; обсъжданията по време на заседанието; взетите решения.

  9. В началото на всяка учебна година в книгата се вписва поименният списък на членовете на педагогическия съвет.

  10. Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.

  11. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването.

  12. Книгата се съхранява в архива на институцията след приключването и със срок постоянен.

  13. Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

  13.1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

  1. 13.2. приема правилника за дейността на училището;
  2. 13.3. приема училищния учебен план;
  3. 13.4. избира формите на обучение;
  4. 13.5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;
  5. 13.6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;
  6. 13.7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
  7. 13.8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания „Преместване в друго училище до края на учебната година” и „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” - за ученици, навършили 16- годишна възраст;
  8. 13.9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;
  9. 13.10. взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл. 84, ал.2, т.1;
  10. 13.11. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;
  11. 13.12. утвърждава униформено облекло, след съгласуване с родителите на учениците от училището;
  12. 13.13. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от училището.

  14. Педагогическият съвет на училището и на обслужващо звено изпълнява функциите по ал. 1 съобразно предмета на дейността си. Педагогическият съвет включва в състава си помощник-директорите, учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции.

  15. В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва детската градина, училището или обслужващото звено.

  16. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

  17. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

  18. Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по образованието.

  Редактирано от Макрос
×
×
 • Създай нов...