• Химия и опазване на околната среда за 9. клас

Учебникът работи само с уточнените в учебната програма основни понятия, процеси и закономерности, което го прави напълно достатъчен за постигане на очакваните резултати. Написан е на ясен и точен език, съобразен с възрастта на учениците.
Уроците са 52, групирани в 6 раздела и илюстрирани с достатъчно примери, снимки, схеми и таблици. Наред с връзките състав > строеж > свойства > приложение важно място е отделено и на здравно-екологичната тематика: в уроците за веществата има текстове за физиологичното им действие и токсичността им, идеи за опасностите от замърсяване на околната среда и за оказване на първа помощ при отравяне. Включени са и текстове за историята и развитието на органичната химия и на по-важните съединения.
Разнообразни са упражненията след всеки урок. В тях има задачи за:

  • практическо прилагане на знанията и стимулиране на творческата дейност;
  • разсъждаване и правене на изводи;
  • анализиране на текст и формулиране на решения.
  • съставяне и разчитане на таблици, схеми, графики;
  • наблюдаване, сравняване, разпознаване, групиране и класифициране на вещества и процеси;
  • анализ на информация и планиране;
  • конструиране на апаратури и извършване на химични експерименти.

При лабораторните упражнения се обръща специално внимание на правилата за безопасна работа. Резултатите от опитите се отразяват в протокол в работната тетрадка.
В края на всеки раздел е изведено какво трябва да знаят и могат учениците, подкрепено от тестови задачи с избираем отговор, от задачи с отворен отговор, както и скaла за самооценка. Този подход позволява и на родителите при желание от тяхна страна да могат да следят самоподготовката на учениците.

Химия и опазване на околната среда за 9. клас

  • 12,50 лв.


Автори: Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова