• Информатика за профилирана подготовка 11. клас, модул "Обектно-ориентирано проектиране и програмиране"

Учебните помагала са свързани с учебното съдържание на задължителните модули на профил Информатика в 11. и 12. клас:

Модул: Обектно-ориентирано проектиране и програмиране

Модул: Структура от данни и алгоритми

Модул: Релационен модел на бази от данни

Модул: Програмиране на информационни системи

 

Учебното помагало е предназначено да обезпечи преподаването на модула Обектно-ориентирано програмиране в профил Информатика на българското училище. Програмните илюстрации в помагалото са написани на езика С#, а използваната за програмиране среда е Visual Studio. Материалът е разделен в 5 теми.
Почти всички уроци са снабдени с рубрика Въпроси и задачи, в който са включени както въпроси за проверка степента на овладяване на теоретичния материал, така и допълнителни задачи за създаване на приложения.

I. Въведение

Уроците от Първа тема са посветени на общи въпроси на предмета Информатика - припомнят се изучавани характеристики и постановки за хардуера и софтуера, разглеждат се различните програмни парадигми, представен е обичайният инструментариум на програмистите. В края на темата е представена средата Visual Studio и са дадени примери на конзолни приложения, създадени с нея.

II. Програмиране на C#

Втората тема е въведение в програмирането на езика C#. Представени са елементите на езика – стойности и операциите с тях, както и операторите на езика. Разгледани са различните видове изчислителни процеси. Теоретичният материал е илюстриран с много решени задачи за създаване на конзолни приложения.

III. Обектно-ориентиран подход

Трета тема е въведение в обектно-ориентираното програмиране. Дефинирано е понятието клас от обекти и са представени стъпките за изграждане на класове – избор на атрибути, създаване на конструктори, прости методи, сетъри и гетъри. Построени са няколко класа и теоретичният материал е илюстриран с конзолни приложения, използващи тези класове.

ІV. Графичен интерфейс

Четвърта тема е посветена на създаването на приложения с графичен интерфейс. Въведени са най-често използваните компоненти на графичния интерфейс с основните им методи и събития. Решени са задачи за създаване на приложения с графичен интерфейс, включително с използването на вече дефинираните класове.

V. Още за обектно-ориентирания подход

Последната тема на помагалото е посветена на по-сложните концепции на ООП - капсулирането, наследяването и т.н.

Информатика за профилирана подготовка 11. клас, модул "Обектно-ориентирано проектиране и програмиране"

  • 14,90 лв.


Автори: Красимир Манев, Филип Андонов, Велислава Христова, Нели Манева