• Човекът и обществото. Учебник по история и цивилизации за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 3

Учебникът:

 • Покрива всички изисквания на учебната програма на МОН;
 • Предоставя актуална и достоверна информация и анализи по основните теми от програмата;
 • Текстовете са написани увлекателно и са съобразени с възрастта на учениците;
 • Уроците са уплътнени с разнообразни методически упражнения и задачи, способстващи за развитие на знанията и  компетентностите на учениците;
 • Учебникът е снабден с богат илюстративен материал, допълващ и обогатяващ учебното съдържание.

В допълнение:

 • Задълбочено аналитично разглеждане на включените теми, предадено на достъпен език;
 • Разгледани са теми и проблеми, които досега не са включвани в учебния материал по история/ история и цивилизация, включително теми и събития от последните години;
 • Всяка тема е съпътствана от разнообразни дидактически упражнения, въпроси и задачи, които не само улесняват усвояването на материала, но и развиват аналитичните и творческите умения на учениците;
 • Особено място е отделено на анализа на писмени и визуални исторически извори, със стремеж да се насърчава изразяването на  лично мнение и търсенето на мултиперспективен поглед към историческите събития и явления.

Авторите:

 • Колективът, изработил учебника включва авторитетни академични изследователи и университетски преподаватели, които са специалисти по отношение на разглежданата епоха и осигуряват научната експертиза и задълбочените анализи;
 • Заедно с тях по учебника са работили  преподаватели в гимназиален етап от елитни училища, които имат дългогодишен опит в педагогическата работа и са отлично запознати с възрастовите особености на учениците,  дидактическите изисквания и методическите подходи, които могат да осигурят възможно най-доброто функциониране на учебника като компонент от образователния процес.

Задачи и тестове:

 • Към всеки от трите  раздела в учебника са включени теми за обобщение и самоконтрол с примерни тестове, съдържащи разнообразни въпроси и задачи, чрез които учителят и учениците могат да осъществяват обратна връзка по изучавания материал.

Човекът и обществото. Учебник по история и цивилизации за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 3

 • Издател Klett
 • Наличност В наличност
 • 16,90 лв.


Автори: Искра Баева, Евгения Калинова-Яйджиева, Илияна Марчева, Надка Васева, Валентина Павлова, Момчил Кузманов