• Власт и институции. Учебник по история и цивилизации за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 1

Основна цел на авторите при разработването на учебника е представянето на  съвременното развитие и постиженията на историческата наука по начин, който да гарантира усвояването на специфичните знания и да мотивира учениците да използват познанията си за миналото при взимане на информирани решения в настоящето и при прогнозиране на бъдещото развитие. Изложението, засягащо основните държавни модели, идеологии и политики в най-ново време, позволява на учениците да открият корените на много от онези явления от нашето съвремие, които определят рамките на политическия живот в страната. Запознаването с основните характеристики на тоталитаризма и демокрацията ще им помогне да формират гражданско съзнание и личностна позиция в динамичните промени, които се случват с нарастваща честота в политическата действителност, в която живеем. Поуките от миналото са представени в достъпна форма, така че учениците да могат сами да откриват сред тях приемливи решения на проблеми, възникващи и в наши дни.

 

 Учебникът е предназначен за текущата профилирана подготовка на учениците от втория гимназиален етап, за работата на учителите, както и за всички, които ще изберат да се явят на зрелостен изпит и/или на кандидат-студентски изпити по история.

 

Учебното съдържание следва темите на учебната програма. То е структурирано в три основни раздела:

1. Държава и държавни модели;

2. Власт и идеология;

3. Власт и политики.

 

Броят на темите съответства на броя на предвидените в учебната програма учебни часове за изучаване на модула (31). Последователността и заглавията на темите са описани в съдържанието на учебника. В апарата за ориентиране – стр. 3 на учебника са описани рубриките, използвани в учебника. Рубриките са: Въпроси и задачи; Стратегии на успеха; Идеи за проект; Барометър на напредъка; Документи.

 

Рубриката Барометър на напредъка е част от практическите занятия, оформени под заглавието „Историческа работилница“ и насочени към създаване и затвърждаване на специфични умения у учениците. В тази рубрика се предлагат различни по степен на трудност, по начин и форма на изпълнение задачи - индивидуално или екипно, писане на формулирано становище, на кратък научен текст, обобщение на резултати от анкета или от посещение на музей и т.н.. Учителят може да прецени кои дейности на кои  ученици да възложи, както и дали и доколко да редуцира обема на планираната за извършване от учениците работа.

 

Учебникът напълно съответства на учебната програма и осигурява покриването на очакваните резултати по модул 1. Целите, заложени в учебната програма, се постигат с помощта на сериозния акцент, който се поставя върху подбраните документи към всяка тема, задачите за самостоятелна и колективна работа, разнообразните теми за проектна работа и дискусия и работата при решаване на задачите от рубриката Историческа работилница. Неслучайно на тази практическа работа са посветени повече от половината страници в този учебник. Това позволява да се предлагат различни варианти на една и съща задача, да се разглеждат и анализират разнообразни документи, статистически и илюстративен материал, така че учителят да има възможност за избор според особеностите на класа, с който работи.

Власт и институции. Учебник по история и цивилизации за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 1

  • Издател Klett
  • Наличност В наличност
  • 15,90 лв.


Автори: Даниел Вачков, Йордан Митев, Илия Илиев, Петър Делев, Ана Рабаджийска, Симона Самуилова