• Тетрадка по история и цивилизации за 9. клас Стоянов

В тетрадката са разработени задачи върху всички теми за нови знания от учебника. Те отговарят на няколко ключови цели: да улеснят деветокласниците във възприемането и усвояването на знания за основните процеси, събития и явления през съвременната епоха; да развиват техните умения за работа с различни видове документи; да допринесат за усъвършенстването на способността им за критическо възприемане и осмисляне на историческа информация. С помощта на задачите учениците:

  • анализират и съпоставят документи, за да открият различни гледни точки и перспективи в историята;
  • откриват белези, общи черти и особености на политически режими и идеологии;
  • проследяват промени в развитието на държавите, обществата, икономиката, културата;
  • посочват причинно-следствени зависимости в протичането на процеси и явления;
  • ориентират се в пространствено-времевите измерения на събитията чрез попълване на хронологични таблици и карти;
  • създават писмени текстове по исторически проблеми със зададени опори;
  • проучват и представят информация от писмени и електронни източници.

Тетрадката е насочена към формиране на активни и критично мислещи млади хора, пълноценни членове на гражданското общество.

Тетрадка по история и цивилизации за 9. клас Стоянов

  • 4,90 лв.


Автори: Борис Стоянов, Кирил Славчев