Jump to content

Макрос

Administrators
 • Публикации

  78
 • Регистрация

 • Последно онлайн

Всичко публикувано от Макрос

 1. Формат: А4 Страници: 200 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Заповедната книга за храна, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 2. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Книга за посещения на външни лица , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 3. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Книга за регистриране на проведените заседания и вписване на решения на ЕПОВДУСОП , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 4. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Книга за Контролната дейност на директора – с протоколи , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 5. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Книгата е отпечатана във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г., за документите, за системата на народната просвета. Наредбата е публикувана в Държавен вестник N 70 / 09.09.2011 г. Книга за решенията на педагогическия съвет – с поименен списък на членовете , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 6. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Книга за Контролната дейност на зам.-директора – с протоколи , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница
 7. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета НАРЕДБА № 4 ОТ 16 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА Чл. 9. (1) Дневникът за входяща кореспонденция (ЕДСД) е предназначен за регистриране на входящата кореспонденция. (2) Към дневника има класьор с кореспонденцията. Класьорът е неразделна част от входящия дневник. (3) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Графичното оформление на дневника е съгласно ЕДСД. (4) Входящият дневник и класьорът се водят от длъжностно лице, определено със заповед на директора. (5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му и на класьора с входящата кореспонденция. Дневникът и класьорът се съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им. Дневник ЕДСД , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 8. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета 1. Книгата за регистриране заповедите на директора е предназначена за регистриране на всички видове заповеди, издадени от директора на институцията. Оригиналите на издадените заповеди се класират в класьори, които са неразделна част от книгата за регистриране заповедите на директора. Заповедите се класират в два класьора: а) класьор с трудови договори, допълнителни споразомения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения; б) класьор с други заповеди, свързвани с дейността на институцията. Номерацията на заповедите започва от началото на всяка учебна година. 2. Оригиналите на заповедите се подреждат по пореден номер на заповедта за година, съответстващ на номера на заповедта в заподната книга. Всяка заповед в книгата, и в съответния класьор, се подписва от директора и се подпечатва с кръглия печат. 3. Книгата и класьорите с оригиналите на заповедите се водят от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора. 4. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата, до приключването е, и на класьорите със заповедите. 5. Книгата се съхранява 5 години в архива на институцията след приключването е, класьорът по т. 1, буква "а" - 50 години, а класьорът по буква "б" - 20. Книга за регистриране заповедите на директора, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 9. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета 1. В тази книга се вписват всички заповеди, които издава директорът. 2. Книгата се прономерова, прошнурова, подписва и подпечатва. 3. Всяка заповед се номерира, датира и подписва от директора на училището. Номерацията на заповедите се води по учебни години. Книга за заповеди на директора, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 10. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета 1. Протоколната книга за заседанията на педагогическия съвет се води във всяко училище. 2. Протокол за всяко заседание се води от член на педагогическия съвет, избран за протоколчик. 3. В протокола се записва броят на присъстващите и поименно отсъстващите от заседанието членове на съвета, причините за отсъствието им, дневният ред, разискванията и взетите решения. Протоколът се вписва в книгата същия или най-късно на следващия ден след заседанието и се подписва от протоколчика и директора. 4. Протоколната книга се номерира и прошнурова, подписва се от директора и се подпечатва с печата на училището. Съхранява се в канцеларията на училището 5 години. Протоколна книга за заседанията на ПС, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 11. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Приходно-разходна книга, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 12. Формат: А4 Страници: 500 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Приходно-разходна книга, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 13. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета 1. Книгата се води във всяко училище. 2. В книгата се вписват впечатленията, констатациите и нарежданията на контролните органи, извършили проверки в училището. 3. Книгата се номерира и прошнурова, подписва се от директора и се подпечатва с печата на училището. 4. Със заповед на Директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 14. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Книга за контролната дейност на директора , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 15. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Летописна книга , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 16. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Книга за лекторските часове , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 17. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Инвентарна книга за библиотека , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 18. Формат: А4 Страници: 300 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Протоколна книга за училищното настоятелство, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 19. Формат: А4 Страници: 200 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Описна книга на МКБППМН , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 20. Формат: А3 Страници: 200 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Книга за начисляване и събиране на такси , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 21. Формат: А4 Страници: 260 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Заповедната книга за храна, можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 22. Формат: 25/35 см Страници: 200 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Книга за приетите деца в яслите , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 23. Формат: 25/35 см Страници: 200 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Присъствен журнал детска ясла , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.
 24. Формат: 25/35 см Страници: 200 Хартия: бял офсет Книгата е с твърди корици, с книговинил - което я прави достатъчно здрава, за дълготрайна употреба Прошнурована Топъл биг, позволяващ лесно отваряне и затваряне Ъглите на корицата са обковани с метални ъгълчета Температурна тетрадка детска ясла , можете да поръчате от нашата електронна книжарница.
 25. Формат: А4 Страници: кочан 100 листа Хартия: бял офсет Дневна справка , можете да поръчате и от нашата електронна книжарница.

Телефони:
0898 64 54 24, 0898 64 14 84

Skype:
sgn_bg, makros_bg

Книжна борса

E-mail: book@makros.net

 Къде се намираме

Телефони:
032/ 642900, 0898 648414

Skype:
mani_bg

×
×
 • Създай нов...